Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY FO/SPOTŘ/2018 

společnosti 

HC Berani Zlín z.s.,
IČ: 00531928,

se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 50 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese beranizlin.cz 

potažmo konkrétně https://programy.beranizlin.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) HC Berani Zlín z.s., IČ: 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 50 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese beranizlin.cz potažmo konkrétně https://programy.beranizlin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce pod rubrikou můj účet může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž tyto údaje jsou prodávajícím požadovány pro účely plnění kupní smlouvy. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije tedy, že dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit, v daném vztahu neplatí a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží jím nabízeného na webové stránce, poptávaném kupujícím. Toto se výslovně dává kupujícím na vědomí. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručení zboží mimo území České republiky bude kupující zpraven o ceně a nákladech na dopravu objednaného zboží individuálně, přičemž kupní smlouva nebude uzavřena v tomto případě dříve, než dojde ke shodě i na ceně dopravného mimo území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. kupujícím, o požadovanému místu doručení či odebrání zboží a jeho kontaktní údaje, 

3.4.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

3.4.5. interaktivní místo (bod) pro vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného interaktivního odkazu na ně, 

3.4.6. interaktivní místo (bod) pro projevení srozumění kupujícího s poučením o nakládání s osobními údaji, zásadách zpracovávání a nakládání s osobními údaji, včetně příslušného interaktivního odkazu na ně (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu potvrzení (tzv. kliknutím) ikonky „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení dle věty předchozí slouží toliko k potvrzení o zařazení objednávky kupujícího do systému prodávajícího a není projevem akceptace kupujícího objednávky, ke které dochází až okamžikem výslovného potvrzení objednávky, či odesláním zboží kupujícímu. 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího anebo odesláním zboží ze strany prodávajícího dle objednávky kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti na adrese uvedené v potvrzující elektronické zprávě prodávajícího, 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, 

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Global Payments

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od odeslání objednávky kupujícím. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, neboť to pojmově odporuje pravidlům koupě zboží na internetu. 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, anebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího office@beranizlin.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a ze strany prodávajícího nebylo započato s plněním.

5.2. Prodávající má právo již potvrzenou objednávku zrušit v případě, že se následně ukáže, že zboží není z technických důvodů možné dodat v dodací lhůtě, nebo pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat, zboží bylo vyprodáno, bylo dočasně nedostupné, nebo existují jiné překážky stojící mimo vůli prodávajícího, pro které není možné zboží řádně a včas dodat. V takovém případě prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (poskytnutí jiného zboží či jiného plnění, jiná dodací lhůta). Nedojde-li k dohodě, má prodávající nebo kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil a od smlouvy odstoupil nebo prodávající objednávku zrušil, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu uhrazenou kupní cenu, nejpozději do 14 dnů, bankovním převodem na jeho účet, nebo způsobem, kterým peněžní prostředky přijal.

5.3. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné a musejí být vyčerpané během doby platnosti, která je na poukazu uvedena. Dárkové poukazy je možné zaplatit v hotovosti, platební kartou při osobním převzetí nebo bankovním převodem. Dárkový poukaz zašleme e-mailem nebo poštou až po přijetí 100 % částky ceny poukazu. Dárkové poukazy není možné vyměnit za finanční částku. Nevyčerpaná částka se nevrací ani nevyplácí v hotovosti. Je-li hodnota položky v Eshopu vyšší než finanční částka uvedená na dárkovém poukazu, musí zákazník peněžní rozdíl doplatit.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@beranizlin.cz. 

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo praní a nesmí být poškozené nebo znečištěné, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude posláno zpět. Zboží musí být označeno originální visačkou HC Berani Zlín. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@beranizlin.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HC Berani Zlín z.s., IČ: 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 50, je ve smyslu ust. čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) správcem osobních údajů. Správce osobních údajů se zavazuje, že bude chránit a respektovat právo subjektů údajů na soukromí, neboť ochranu soukromí a osobních údajů považuje správce za svou prvořadou povinnost. Správce osobních údajů deklaruje, že s osobními údaji nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou. Tyto zásady představují obecně platný dokument, kterým se správce zavazuje řídit při ochraně a zpracování osobních údajů fyzických osob jakožto subjektů údajů, které správce získal v souvislosti s jednáním o smlouvě a případným následným uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s jakýmkoliv svobodným souhlasem subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů. 

10.1. Zásady zpracování osobních údajů 

Správce v souladu s čl. 5 GDPR odpovídá za to, že při zpracovávání osobních údajů dodržuje 

zásadu: 

- zákonnosti – povinnost určit pro každé zpracování osobních údajů právní titul, 

- korektnosti a transparentnosti – povinnost správce zajistit subjektu údajů co největší informovanost o jeho osobních údajích zahrnující v sobě především transparentní komunikaci se subjektem údajů a otevřenost vůči subjektu údajů ve věci jeho osobních údajů. Povinnost správce užívat ke komunikaci se subjektem údajů týkající se jeho osobních údajů jednoduchých jazykových prostředků a povinnost podávat jasné, srozumitelné a přesné informace, 

- účelového omezení – povinnost správce zpracovávat osobní údaje jen pro určité, jasně vyjádřené a legitimní účely, 

- minimalizace údajů – povinnost správce zpracovávat jen ty osobní údaje, které potřebuje pro plnění stanoveného účelu zpracování a jen v nutném rozsahu, 

- přesnosti – povinnost vést jen a zpracovávat jen aktuální a přesné osobní údaje a nepřesné údaje neprodleně vymazat nebo opravit, 

- omezení uložení – povinnost uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro účely zpracování, 

- integrity a důvěrnosti – povinnost zpracovávat osobní údaje takovým způsobem, aby byla zachována jejich bezpečnost a nedošlo k jejich protiprávnímu či neoprávněnému zpracování nebo k jejich poškození, zničení či ztracení, a je schopen dodržování těchto zásad doložit. 

10.2. Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na správce, aby získal informace o procesu 

zpracování svých osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na správce za účelem uplatnění níže uvedených 

práv: 

- právo na přístup k osobním údajům a právo žádat získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a právo žádat kopii zpracovaných osobních údajů, 

- právo na opravu v případě, že se subjekt údajů domnívá, že osobní údaje, které o něm správce vede, jsou nepřesné a právo na doplnění neúplných osobních údajů, 

- právo na výmaz („právo být zapomenut“) osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány, pokud subjekt údajů souhlas se zpracováním odvolal a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

- právo na omezení zpracování v případě, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz takovýchto údajů, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu), nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný zájem správce převažuje nad oprávněnými zájmy subjektu údajů, 

- právo na přenositelnost osobních údajů, pokud subjekt údajů požádá správce, aby obdržel osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které se ho týkají a jež poskytl správci, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které subjekt údajů zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že subjekt vznese námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávány, 

- právo odvolat souhlas v případě, že subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováváním osobních údajů pro účely, které souhlas vyžadují. Právo odvolat souhlas v uvedeném případě má subjekt údajů kdykoliv. Správce upozorňuje, že v případě odvolání souhlasu je zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, zákonné, 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým jest Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se subjekt údajů domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 GDPR informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 

10.3. Zpracování osobních údajů

Správce deklaruje, že zpracovává osobní údaje subjektů údajů, které jsou nezbytné k naplnění účelu smlouvy a ochraně oprávněných zájmů a nároků správce. 

Správce upozorňuje, že vedle zpracování osobních údajů na základě svobodného souhlasu subjektu údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů v zákonech stanovených případech (např. při plnění povinností, které správci vyplývají z uzavřených smluv; pro splnění povinností, které ukládají zvláštní právní předpisy; pro zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů; pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; v nezbytně nutném rozsahu z důvodu oprávněného zájmu správce pro účely zamezení podvodům, z důvodu ochrany proti škodám na počítačových systémech a systémech elektronických komunikacích). 

Správce shromažďuje a zpracovává údaje na základě svobodného souhlasu subjektu údajů, anebo v nezbytně nutném rozsahu, které správce získal v souvislosti s jednáním o smlouvě a případným následným uzavřením smlouvy či na základě jiného právního titulu. Účelem zpracovávání a nakládání s osobními údaji kupujícího je zejména plnění práv z uzavřené smlouvy a plnění či vymáhání práv z ní, což je oprávněným zájmem správce pro který není potřeba souhlasu subjektu údajů. Správce tedy zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro účely daného smluvního vztahu či jiného právního titulu a dále v rozsahu, který byl se subjektem údajů sjednán, a to především pro účely hodnocení spokojenosti zákazníku, zkvalitňování služeb. V případě, že k tomu má správce výslovný souhlas od subjektu údajů, pak i k zasílání nabídek produktů a služeb, zasílání obchodních sděleních a newsletterů. 

Osobní údaje jsou shromažďovány, ukládány a používány po nezbytně nutnou dobu, nejméně však po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, po dobu, po kterou lze uplatňovat nároky ze smlouvy plynoucí u příslušného orgánu veřejné moci, po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a nároků správce, nebo po dobu, po kterou to správci ukládají právní předpisy, anebo do odvolání souhlasu, pokud údaje byly poskytnuty na základě souhlasu subjektu údajů a povinnost zpracovávat osobní údaje není správci dána právním předpisem. 

Údaje jsou zpracovávány zejména v souvislosti s obchodními transakcemi a za účelem péče o zákazníky, informování o novinkách, produktech a službách, zasílání vybraných obchodních sděleních a zjišťování názorů subjektu údajů, a to vše pro zlepšení péče o zákazníky, a dále pro splnění zákonných či smluvních povinností správce. 

Správce nesděluje třetí straně osobní údaje vyjma případů v těchto zásadách uvedených. 

Správce je oprávněn sdílet osobní údaje subjektů údajů s třetí stranou za účelem informování o produktech a službách, má-li k tomu správce souhlas subjektu údajů, nebo vyžaduje-li to či povoluje-li to zákon. 

Správce je oprávněn sdílet osobní údaje subjektu údajů s třetí stranou s cílem, aby bylo zabráněno trestnému činu nebo došlo ke snížení možných rizik, pokud to vyžaduje zákon, nebo kde to správce považuje za vhodné, aby ochránil oprávněné zájmy, práva či majetek své či třetích osob. 

Správce předpokládá, že bude sdílet údaje předané subjektem údajů za účelem plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy vybraným přepravcům, kteří byli subjektem údajů vybrání v jeho objednávce k přepravě, a to za účelem dodání zboží subjektu údajů. 

Osobní údaje správce shromažďuje, uchovává a zpracovává bezpečně, tak aby zůstaly v tajnosti a neměla k nim přístup žádná třetí neoprávněná osoba. 

Osobní údaje v listinné podobě správce zpracovává, uchovává a chrání ve svém sídle v uzamčené místnosti, ke které mají přístup pouze pověření zaměstnanci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. 

Osobní údaje v elektronické podobě jsou zpracovávány, uchovávány a chráněny hesly a firewally. Pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlasu subjektu údajů nebo oprávněných zájmech a účelech správce, mohou být osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli, především externí advokátní kanceláří, externí účetní firmou či externí IT podporou. Subjekty, které spolupracují se správcem, jsou pečlivě vybírány na základě záruk, které zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. 

Osobní údaje jsou archivovány dle zákonných lhůt. 

Správce má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů zaručující, že osobní údaje nejsou správcem drženy déle, než je oprávněn. 

Správce je povinen provádět výmaz příslušných osobních údajů po ztrátě zákonného důvodu k jejich uchovávání.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

11.1. Kupující může samostatně souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

 

12. DORUČOVÁNÍ 

12.1. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické po         době a není přístupná. 

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: a) adresa pro běžné a reklamace doručování - Březnická 4068, 760 01 Zlín

adresa elektronické pošty eshop@beranizlin.cz, telefon +420 577 056 011

b) adresa pro doručování zboží v případě výměny zboží či vrácení ve 14-ti denní lhůtě dle čl. 

6.2. těchto podmínek : Březnická 4068, 760 01 Zlín

 

Ve Zlíně dne 1. 6. 2021